ALGEMENE VOORWAARDEN – DE SNACKCAR

1. Algemene informatie
  • Er is een minimumbedrag van € 380,00.
  •  Frietsauzen bestaan uit: mayonaise, curry/tomatenketchup, tartaar, andalouse, americain, samurai, cocktail, pickles en mosterd.
  • Te voorzien door de klant: 1 stroomlijn onbelast (220Volt, huisstroom)16 of 20 amp.
  • Bij beide formules (Formule Snackcar 1 en Formule Snackcar 2) kiest u zelf hoelang we staan, kostprijs per uur: 25 euro. Bij formule 2: vanaf 150 personen: 2 uur gratis, vanaf 200 personen: 3 uur.
  • Kinderen onder de 3 jaar zijn gratis, de rest is dezelfde prijs.
  •  Ten laatste de maandag voor het feest dient het aantal personen worden doorgegeven. Op basis hiervan worden de inkopen gedaan en wordt ook de prijs gemaakt. Men kan altijd enkele consumpties bijvragen, consumpties ANNULEREN gaat niet meer na het doorgeven van het juiste aantal.
  •  Er moet genoeg ruimte ter plekke aanwezig zijn om veilig onze frituurwagen te manoeuvreren en te parkeren. Minimale afmeting: 2.55m breedte, 6 meter lengte en 3.40m hoogte. Buiten Limburg een aangepaste km vergoeding.
2. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met De snackcar frituurwagens. met betrekking tot verkoop en levering van goederen en het verrichten van diensten zoals onder andere het verzorgen van festiviteiten, recepties, bruiloften en dergelijke in de ruimste zin van het woord evenals het ter beschikking stellen van personeel, ruimten, tenten en materialen en dergelijke. De snackcar kan niet gebonden worden door de handelingen en/of mondelinge afspraken van personen die haar onbevoegd vertegenwoordigen, tenzij de afspraken schriftelijk zijn bevestigd door de daartoe bevoegde personen.

3. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

De snackcar frituurwagens, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) onder identificatienummer BE0771.455.054, ook nader benoemd als De snackcar, of, ‘wij’.

Cliënt: de natuurlijke persoon en/of rechtspersoon die een overeenkomst sluit met De snackcar.

Overeenkomst: de overeenkomst gesloten tussen De snackcar en cliënt.

Activiteiten: al hetgeen wat tussen De snackcar en cliënt wordt overeengekomen.

Catering: hieronder vallen alle werkzaamheden van De snackcar van de voorbereidingen tot en met het afgeleverde product danwel het moment van het bakken op locatie.

Partijen: De snackcar en cliënt

4. Betaling

Betalingen dienen contant afgerekend te worden bij aanvang van de activiteit aan De snackcar mits anders overeengekomen. De snackcar mag de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, ontbinden, zulks onverminderd zijn recht op schadevergoeding.Bedrijven mogen overschrijven, mits melding bij offerte aanvraag.

5. Vergunningen
Indien voor uitvoering van de overeenkomst toestemming van een derde nodig is, draagt cliënt tijdig voor zijn rekening zorg voor de verkrijging van de toestemming. Deze laat hij schriftelijk aan De snackcar blijken. Het niet verkrijgen van de vereiste toestemmingen komt geheel voor risico van cliënt.
6. Annulering
Indien een cliënt een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert is zij welke reden dan ook, als schadevergoeding de volgende annuleringskosten in percentages van het voor het desbetreffende goederen of diensten van De snackcar in een overeenkomst vermelde bedrag verschuldigd. Zeven (7) dagen voor en op de dage(en) van uitvoering 100% van totaalbedrag factuur. Veertien (14) dagen tot zeven (7) dagen voor de dag(en) van uitvoering 60% van totaalbedrag factuur. Meer dan veertien (14) dagen voor de dag(en) van uitvoering 30% van totaalbedrag factuur vermeerderd met gemaakte kosten. Gehele of gedeeltelijke annulering van een overeenkomst door de cliënt dient schriftelijk aan De snackcar te geschieden. Voor de vaststelling van de annuleringskosten wordt uitgegaan van de datum van ontvangst van dit schrijven door De snackcar.
7. Aansprakelijkheid
De snackcar is niet aansprakelijk voor eventuele schade ter plekke, voor zover deze direct is toe te rekenen aan De snackcar De Cliënt is aansprakelijk voor alle schade in welke vorm dan ook die De snackcar mocht lijden ten gevolge van een aan Opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden. De Cliënt dient voldoende ruimte voor ons te voorzien, indien door toedoen van de cliënt of door derden een van onze wagens of installaties beschadigd geraakt tijdens het uitvoeren van onze opdracht kan dit verhaald worden bij de cliënt.
8. Overmacht

In geval van overmacht heeft De snackcar het recht, na kennisgeving aan de cliënt, haar verplichtingen tot uitvoering van de overeenkomst, voor zover niet uitgevoerd, geheel of gedeeltelijk te annuleren, zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn.

Onder overmacht zal in ieder geval mede begrepen zijn:

– Het geheel of gedeeltelijk uitvallen door welke oorzaak dan ook der installaties benodigd voor de uitvoering van een overeenkomst.

– Stakingen.

– Storingen in de aanvoer van door derden te leveren goederen, alsmede water en energieleveringen.

– Brand of ongevallen.

– Transportbelemmeringen.

– Iedere storing in de geregelde productie.

9. Opgegeven aantallen

De uitvoering van de overeenkomst tussen cliënt en De snackcar is gebaseerd op de door

cliënt opgegeven aantallen personen. Na het doorgeven van het aantal personen is alleen een verhoging van de aantallen nog mogelijk, verminderingen zijn niet meer mogelijk.

Let op: het afvallen van aantallen na de woensdag voor uitvoering van de overeenkomst wordt niet in mindering gebracht.

10. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede alle andere overeenkomsten die daaruit voortspruiten, vallen onder het Belgisch recht. Geschillen tussen Cliënt en De snackcar worden uitsluitend beslecht voor de bevoegde Rechtbanken te Hasselt.

De Snackcar

Voor ieders feest of event kan je bij ons terecht. Voor authentieke vlaamse frietkot ben je bij ons op het juiste adres.
Vraag je offerte
Tjorven Mommen
[email protected]+32472947324
BTW: BE0699.808.379
[email protected]
BE0699 808 379
   Copyright © 2023 De Snackcar
Rijksweg 230, 3630 Maasmechelen
Top linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram